Hoonete ja rajatiste lammutamine

Meie meeskond tagab hoonete ja ehitiste lammutamisel kõigi teenuste kiire, efektiivse ja ohutu täitmise, olgu tegemist kuitahes keerukate objektidega. See tähendab sobivate tehnoloogiate ja meetodite valikut iga konkreetse tööülesande puhul ning erinevate variantide kaalumist jäätmete käitlemisel.

Me lähtume järgnevatest põhimõtetest:

 

- kasutatavad tehnoloogiad ja meetodid peavad vastama ohutustehnika eeskirjadele;

 

- jäätmekäitlussüsteem peab olema optimaalne ning vähendama keskkonna saastumist, s.t. lammutusjäätmed peavad olema sorteeritud, betoon ja telliskivi ümbertöödeldud sobivaks täitematerjaliks, vanametall üleantud metalli ümbertöötlevale ettevõtele ning korduskasutuseks kõlbmatud jäätmed suunatakse utiliseerimisele;

 

- tööde teostamiseks kuluv aeg peab olema majanduslikult efektiivne ning vastama valitud töömeetoditele. Nagu ka teistes tööstusharudes, võib liialt vara algatatud lammutustööde protsess osutuda tipphooajal väga kulukaks.

 

Hoonete ja rajatiste lammutustööde loetellu kuuluvad järgmised tegevused:

 • Erineva keerukusastmega rajatiste lammutamine
 • Tööstuskompleksite lammutamine
 • Kõrgendatud ohutasemega ja äärmiselt ohtlike objektide lammutamine, tegutseva ettevõtte tootmistsüklit katkestamata
 • Majade, elu-  ja tööstushoonete lammutamine
 • Avariilises seisundis rajatiste lammutamine
 • Varisemisohtlike rajatiste lammutamine
 • Lammutustööd tiheasustusega linnapiirkondades
 • Raskete pinnaseoludega kruntidele rajatud hoonete lammutamine
 • Vundamentide ja raudbetoonpõhiste rajatiste väljakaevamine ja lammutamine
 • Kessoonide ja pommivarjendite lammutamine
 • Sillakonstruktsioonide demonteerimine
 • Kõrgehitiste demonteerimistööd
 • Erineva paksuse ja suurusega raudbetoonkonstruktsioonide demonteerimine

 

Kogu hoonete lammutus- ja demonteerimisprotsess koosneb neljast etapist


Esimene etapp – projekti koostamine, kooskõlastamine ja lammutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamine.

 

Teine etapp – ajutise piirdeaia paigaldamine, objekti valve organiseerimine, tehnovõrkude väljalülitamine või ümbertõstmine, ettevalmistustööd hoone lammutamiseks -  puitmaterjalide, linoleumi, parketi, prügi eemaldamine, vajalikud demonteerimistööd.

 

Kolmas etapp – ehitise lammutamine mehhaniseeritult ja käsitsi.

 

Neljas etapp – ehitusjäätmete sorteerimine, betooni ja telliskivi purustamine killustikuks,  purustamisele mittekuuluva ehitusprahi laadimine ja äravedu, platsi planeerimine.