Projekteerimine

Toetades oma aastatepikkusele kogemusele lammutustööde osas ja mõistes kõike lammutustööde peensusi, meie ise hakkasime tegelema lammutusprojektide koostamisega. Pakkume oma klientidele teenuste täispaketti, mis koosneb projekti koostamisest hoonete ja ehitiste lammutamiseks, kooskõlastamisest tehnovõrkude valdajatega ning teiste asutustega ja ametkondadega, ehituslubade taotluste täitmisest hoonete ja ehitiste lammutamiseks koos nende esitamisega vastavatele ametitele ning ehituslubade kättesaamist.

 

Ehitusluba saamiseks hoonete ja ehitiste lammutamiseks tuleb koostada vastav lammutusprojekt, milles käsitletakse lammutustööde tehnoloogiat, tööohutust ning võimalikke riske.

 

Tavaliselt koosneb lammutusprojekt järgmistest osadest:

  • Hoonete ja ehitiste põhikonstruktsioonide kirjeldus
  • Lammutustööde organiseerimine
  • Tehnovõrkude väljalülitamise detailne kirjeldus
  • Lammutustööde teostamise tehnoloogia
  • Lammutusjäätmete utiliseerimise kava ja nende võimalik taaskasutamine
  • Keskkonnakaitse alased meetmed
  • Lammutustööde ohutus
  • Detailselt väljatöötatud lammutustööde organiseerimise plaan, kus oleks näidatud lammutatavad hooned, lammutustehnika, ehitussoojakute ja lammutusjäätmete jaoks vajalike konteinerite asukohad, kivijäätmete võimalikud purustamiskohad platsil ning tehnovõrkude väljalülitamise kohad
  • Juhul, kui tööd seda nõuavad, koostame liikluskorraldusskeeme liikluse ümberkorraldamiseks ning organiseerime sõidu- ja kõnniteede sulgemist

Olenevalt asjaoludest projekt võib sisaldada muid täiendavaid lahendusi

Üheks uuenduseks meie projekteerimistöödes on sellise süsteemi rakendamine (asub lehekülje sees), milline võimaldab meie klientidel reaalajas saada informatsiooni sellest, kus praegu asub projekt, millised kooskõlastused on saadud ja mis ajal, millal projekt on üle antud Linnaplaneerimise Ametisse ehitusloa saamiseks ning tutvuda joonistega, plaanidega, seletuskirjadega, aga samuti Linnaplaneerimise Ameti kooskõlastustega ja märkustega projektide osas.